ReaX organiseert kwalitatieve opleidingen, masterclasses, workshops, teambuildings en andere activiteiten aan voordelige prijzen. Om het proces van inschrijving tot evaluatie goed te laten verlopen, zijn de voorwaarden van dit inschrijvingsreglement op deze activiteiten van toepassing.  

Door het plaatsen van een inschrijving erken je de inhoud van dit inschrijvingsreglement te hebben gelezen en te aanvaarden.  

Onze gegevens  

De activiteiten worden aangeboden door ReaX, met maatschappelijke zetel te Hazenpad 11, 2560 Nijlen en met ondernemingsnummer 0548.774.530.  

Je kan ons bereiken via e-mail op info@reax.be of telefonisch op 0473 67 08 47.  

Inschrijving  

Je kan je inschrijven voor de activiteiten van ReaX door op www.reax.be het inschrijvingsformulier in te vullen op de pagina van de activiteit in kwestie.  

We streven er bij onze activiteiten naar om actief aan de slag te gaan met onze groepen. Daarom zetten we een limiet op het aantal deelnemers per sessie. Zodra een activiteit volzet is, kun je je inschrijven voor de interesselijst door te mailen naar info@reax.be.  

Wanneer een deelnemer annuleert, bieden we de vrijgekomen plaats aan, aan wie eerst staat op de interesselijst. We brengen je op de hoogte van de vrije plaats via email op het door jou opgegeven e-mailadres. Om de aangeboden reserveplaats te reserveren, dien je de online inschrijving te vervolledigen binnen drie (3) kalenderdagen na verzending van onze email. Bij gebreke daaraan zal je plaats worden aangeboden aan iemand anders op de interesselijst. Je inschrijving is pas definitief van zodra je van ons een bevestigingsemail ontvangt. 

Heeft u een offerte aangevraagd, dan zal een activiteit plaatsvinden na schriftelijke bevestiging via mail en aanvaarding van de algemene voorwaarden. 

Facturatie en betaling  

Schrijf je je in op een activiteit via www.reax.be, dan ontvang je een bevestiging van de inschrijving per mail. Pas bij ontvangst van deze bevestiging is jouw inschrijving definitief. Voor individuele inschrijvingen dient de betaling te geschieden via Mollie. 

Facturatiegegevens en/of bestelbonnen kunnen bij de online inschrijving toegevoegd worden, of gemaild worden info@reax.be

Indien gewenst, kunt u een factuur aanvragen. 

Heb je een offerte aangevraagd en goedgekeurd per mail, dan ontvang je een factuur. Facturen die opgemaakt werden na goedkeuring offerte, dienen per overschrijving betaald te worden binnen 30dagen na factuurdatum. 

Prijzen  

Prijzen vermeld op de website zijn steeds in Euro en – waar van toepassing – inclusief BTW.  

Aan het einde van de bestelprocedure en op de factuur, wordt het totaalbedrag met de te verrekende BTW duidelijk weergegeven. 

Prijzen vermeld op de website vormen geen bindend aanbod en kunnen op elk ogenblik door ons gewijzigd worden. Een eventuele prijsaanpassing geldt niet voor reeds afgeronde inschrijvingen (tenzij de oorspronkelijk vermelde prijs duidelijk een vergissing betreft, in welk geval we je per e-mail op de hoogte stellen).  

Deelname annuleren?  

Een annulering is enkel geldig via e-mail naar info@reax.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annuleringsvoorwaarden.  

Je kan kosteloos annuleren tot en met 2 weken voor aanvang van de activiteit. Annuleer je na deze datum, dan ben je het volledige deelnamegeld verschuldigd.  

Een vervanger sturen in jouw plaats kan uiteraard en die aanpassing van de inschrijving is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via mail.  

Ben je ziek en kun je er daardoor niet bij zijn? Dan kun je je inschrijving kosteloos annuleren op vertoon van een ziektebriefje, dat je ons bezorgt (ingescand) ten laatste 2 dagen na de opleiding. Ten laatste voor aanvang van de opleiding laat je ons alvast weten dat je niet aanwezig zal zijn wegens ziekte.  

Wie annuleert, kan het reeds betaalde bedrag in geen geval overdragen naar een andere activiteit of een zelfde activiteit op een ander moment. Indien je recht hebt op terugbetaling, wordt het verschuldigde bedrag overgeschreven naar de bankrekening waarmee je de betaling initieel uitvoerde.  

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor annulatie en kom je niet opdagen op de activiteit in kwestie, dan ben je het betaalde bedrag kwijt. 

 Annulering of wijziging door ReaX  

ReaX kan beslissen om een activiteit niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimumaantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht. We brengen je van dergelijke situatie zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. Je hebt in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. Indien reeds een betaling werd gedaan, zal deze worden teruggestort op het rekeningnummer waarmee de betaling oorspronkelijk werd verricht. Wordt in elk geval (niet limitatief) beschouwd als overmacht: ziekte of andere onverwachte onbeschikbaarheid van de lesgever, overheidsmaatregelen, redelijke voorzorgsmaatregelen in het kader van de veiligheid of gezondheid, plotse onbeschikbaarheid van de gereserveerde locatie of faciliteiten, enz.  

ReaX kan ook omwille van organisatorische redenen een activiteit laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever inschakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien je niet aanwezig kan zijn op het gewijzigde tijdstip, kan je de activiteit kosteloos annuleren door dit onverwijld te melden via e-mail naar info@reax.be.  

  


n deze cookie policy wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken, welke soorten cookies wij gebruiken, de informatie die wij met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie ons privacy beleid. Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt u ook in ons privacy beleid. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en inzicht te krijgen in hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden. 

Hoe gebruiken wij cookies? 

Zoals de meest online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijke identificeerbare gegevens. De third-party cookies die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die relevant voor u zijn. En al met al om u een beter en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen. 

Welke soorten cookies gebruiken wij? 

 • Essentieel 

Sommige cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de volledige functionaliteit van onze site te ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Deze cookies tellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toe te voegen, en veilig af te rekenen. 

 • Statistieken 

Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het verbeterd moet worden. 

 • Voorkeuren 

Deze cookies helpen ons om uw instellingen en browsing voorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiënte ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website. 

Hoe kan ik mijn voorkeuren aanpassen? 

Mocht u later tijdens uw surfsessie besluiten uw voorkeuren te wijzigen, dan kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden aan om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies zie Wikipedia.org, https://allaboutcookies.org/ 


Re-aX hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
 • Op de hoogten zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten 

Persoonsgegevens van onze klanten worden door Re-aX verwerkt ten behoeft van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde 
 • Communicatie over de dienst 
 • Het uitvoering geven aan een dienst 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen dienst, het informeren of nabellen/mailen over een afspraak 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Re-aX de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • Email-adres
 • Eventuele belangrijke medische gegevens
 • Adres

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke of mondelingen toestemming voor geeft.  

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

Garantie en aansprakelijkheid 

Indien Re-aX aansprakelijk mocht zijn, dat is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld.  
Re-aX is binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slecht aansprakelijk door de wederpartij geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien Re-aX in dat geval gehouden is de schade aan wederpartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan Re-aX gedane uitkering, te vermeerderen met het door Re-aX verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.  

Re-aX heeft evenwel het recht, naar haar keuze in een zodanig geval van aansprakelijkheid bedoeld in het vorige lid. Om soortgelijke zaken kosteloos opnieuw te leveren in plaats van het betalen van schadevergoeding.  

Re-aX is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

De aansprakelijkheid van Re-aX is alle gevallen uitgesproken indien er geen sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.  
De aansprakelijkheid van Re-aX wegens toerekenbare tekortkomingen en nakoming van een overeenkomst ontstaat slecht indien wederpartij Re-aX onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Re-aX ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Re-aX in staat is adequaat te reageren.  

Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Re-aX, voortvloeiende uit een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Re-aX jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag dan ook, vervalt door verloop van 12 maanden, nadat wederpartij ter zake voor het eerst bij Re-Ax heeft gereclameerd.  

Overmacht 

Re-aX is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.  

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Re-aX kan worden toegerekend, omdat zijn niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  
Onverminderd overige aan haar toekomende rechten, heeft Re-aX in het geval van overmacht recht om (leverings-)verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Re-aX nimmer tot schadevergoeding verplicht.  

Opschorting en ontbinding 

Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet naar behoren of tijdig nakomt worden elke verplichting van Re-aX, uit welke naam of welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.  

Re-aX kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval: 

 • Van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die en wezenlijke tekortkoming vormt; 
 • Van een (aanvraag van) faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van wederpartij.  
 • Executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van wederpartij. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Re-aX op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van Re-aX op volledige schadevergoeding.  

Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door Re-aX wordt aanvaard, in de wederpartij ter zake schadevergoeding aan Re-aX een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% van het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.  

Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Belgisch recht van toepassing.  
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechter die op basis van de vestigingsplaats van Re-aX bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.  

Dit inschrijvingsreglement kan op elk ogenblik gewijzigd worden door ReaX. Wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds definitief geworden inschrijvingen.  
Indien een van de voorwaarden van dit inschrijvingsreglement nietig zou worden bevonden, tast dit in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan. De nietige bepaling zal waar mogelijk gereduceerd of aangepast worden tot hetgeen wettelijk toegelaten, in overeenstemming met haar oorspronkelijke doel.  
Dit inschrijvingsreglement wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen afdeling Mechelen bevoegd zijn.